Témata do voleb

program-patrioti-nahled

Patrioti, s respektem k politice hlavního města Prahy, si kladou za cíl boj o místní zájmy obyvatel v následujících tématech.

ZDRAVOTNICTVÍ

1) Podpora vlastní nemocnici, poliklinice a lékařům na Praze 1

Nemocnici na Františku chceme zachovat plně pro potřeby občanů MČ Praha 1 a současně chceme začít pracovat na vybudování urgentního příjmu, který by sloužil nejen občanům MČ Prahy 1. Praha 1. Naší snahou je aby strategická poloha Nemocnice na Františku byla plně využita a sloužila k záchraně lidských životů.

Chceme, aby nadále zůstala pod vedením MČ Praha 1. Pro fungování nemocnice v rámci celopražské sítě nemocnic chceme transparentní dohodu o spolufinancování od MHMP.

Chceme zachovat vlastní polikliniku v ul. Palackého a zasadit se o její modernizaci. Chceme větší podporu pro obvodní lékaře, pediatry, stomatology, gynekology a další odborné lékaře působící na Praze 1, s umožněním poskytnutí prostor MČ za zvýhodněných podmínek.

ŠKOLSTVÍ

2) Automatické přijetí do školek a škol v místě bydliště, „oslovení rodičů“

Patrioti trvají na zajištění důsledné kontroly školních zařízeních zřízených MČ Praha 1 v otázce přijetí dětí do těchto předškolních a školních zařízení. Považujeme za nepřijatelné, aby byly děti, žijící na Praze 1 odmítnuti při žádosti o
přijetí na základní školu či do mateřské školky. Chceme zavést nástroj – „oslovení rodičů“.

V návaznosti na evidenci dětí trvale bydlících na Praze 1 chceme, aby MČ V návaznosti na evidenci dětí trvale bydlících na Praze 1 chceme, aby MČ přednostně a automaticky oslovovala rodiny na Praze 1 s možnostmi umístění dětí do školek a škol v místě bydliště, stejně jako do dalších školských zařízení na Praze 1. Chceme tak maximálně odstranit proces, shánění a telefonování, který provází známá věta: „Potřeboval bych dostat dítě do školky/školy.

KOMUNIKACE S OBČANY

3) Otevřená diskuze s místními referendy

Patrioti chtějí navázat na současné diskuze vedení radnice s občany. Rozšířit je o místní referenda komunikovaná např. přímo přes úřad evidence občanů, evidencí parkování na Praze 1 apod. Tyto mechanizmy fungují, mají respekt a váhu ze strany úřadu i obyvatel. Věci zasahující bezprostředně do života občanů by neměli být pouze na vývěsních úředních deskách a facebooku.

DOPRAVA

4) Revize náplně práce Městské policie

Chceme zvýšení pravomocí pro zástupce radnice při stanovování úkolů pro Městkou policii v Praze 1, resp. pro OŘ P1. Stávající činnost pod velením Prahy nepostačuje vzhledem k hustotě pohybujících se občanů, turistů, pořádaných akcí, dopravní obsluhy v centru.

5) Inventura dopravního značení na Praze 1

Chceme obnovu v dopravní politice ze strany radnice. Chceme ve spolupráci, primárně s policií ČR, snížit počet dopravních značek na území Prahy 1 a to jak stálých, tak zejména dočasných, které jsou pro místní občany často problémem.   

6) Jasná pravidla pro sdílenou dopravu

Možnost bezplatného a svévolného parkingu sdílených elektromobilů a e-skútrů, stejně jako turistické koloběžky nepovažujeme za alternativní /zástupnou/ možnost dopravy pro občany Prahy 1. 

7) Omezení dopravy, pěší zóny v centru

PATRIOTI jsou pro postupné zklidňování dopravy v centru, avšak s ohledem na prospěch rezidentů, občanů Prahy 1. Jsme pro rozšíření pěších zón a kontrolu parkování a vjezdů do ulic výsuvnými sloupky s kartami pro rezidenty a s důslednou kontrolou zásobování v předepsaných časech pro místní podnikatele.

BYDLENÍ

8) Podpora obyvatel Prahy 1 ve stavebních řízeních

Chceme, aby radnice ve stavebních řízeních a stavební obnově městské části hájila především občany Prahy 1, jejich bydlení v přirozeném životním prostředí s odpovídající kvalitou života. SVJ by ve všech takových řízeních a jednáních měla být rovnocenným partnerem.

Ke stavbám se MČ vyjadřuje velmi obecně a při stanoviscích ne vždy hájí zájmy občanů bydlících na Praze 1. Mnohdy jsou preferovány zájmy velkých stavebních společností.

Schvalovací procesy, spojené i jen s drobnými opravami domu, jsou na území Schvalovací procesy, spojené i s drobnými opravami domu, jsou na území Prahy 1 specifické a oproti jiným městským částem jsou náročnější na dokumentaci, schvalovací procesy a hlavně na čas obyvatel. Často také chybí dostatečná specifikace podmínek. Úřady vyžadovaná dokumentace a administrativa přesahuje často rámec schopností a vědomostí občana, který by rád opravil vlastní byt, dům. U starých historických budov často chybí dokumentace nebo je neúplná. Paradox je v tom, že úřad P1 vyžaduje dokumentaci, kterou sám vlastní.

Za odstrašující případ považujeme rekonstrukci hotelu Intercontinental, kde se Za odstrašující případ považujeme rekonstrukci hotelu Intercontinental, kde se současné vedení radnice postavilo na stranu stavebníka a k občanům Prahy 1, kteří poukazovali na chybné kroky při stavbě, se chovalo velmi arogantně a nevšímavě. To je pro nás nepřijatelný stav. Ke stavbám se MČ vyjadřuje velmi obecně a při stanoviscích ne vždy hájí zájmy občanů Prahy 1.

9) Bydlení v obecních bytech musí být prioritně pro občany Prahy 1

Současná složitost pravidel, podmínek, sankcí v nabídce obecních bytů nahrává Současná složitost pravidel a podmínek v nabídce obecních bytů nahrává spekulantům a úplně znemožňuje dostupnost bydlení pro občany Prahy 1. Radnice, jako největší realitní kancelář v zemi, by měla převážně vydělávat na pronájmu komerčních nebytových prostor.

TURISMUS A BEZPEČNOST

10) Posílení Městské policie v Praze 1 strážníky z jiných městských částí

Během turistické sezóny, musí být pro zvýšení bezpečnosti ve večerních hodinách v centru posílena služba strážníků MP. V těchto časech by mělo mít možnost OŘ v Praze 1 získat posily z ostatních částí Prahy. V centru Prahy by tak na kritických místech měli vykonávat službu strážníci i z jiných městských částí.

11) Poplatek z pobytu turistů by měl zůstat v rozpočtu Prahy 1

Protože jsme turisty nejvíce zatížená městská část, chceme, aby místní poplatek z pobytu v hl. městě Praze, byl částečně a v poměru s pohybem turistů v ostatních MČ, ponechán ve prospěch městské části Praha 1.

SENIOŘI

12) Dostupné sociální služby v místě bydliště a klasický domov seniorů

MČ Praha 1 vlastní několik zařízení typu DPS (domov s pečovatelskou službou). Tato zařízeni nejsou určena a ani nejsou ideální pro seniory, kteří potřebují trvalou péči. Ty je třeba umístit v domově seniorů. Zde musí rodina často hledat volné místo v domovech mimo MČ Praha 1, někdy i mimo Prahu jako takovou. Tím je senior vytržen nejen ze svého prostředí, ale i z místa, kde žil celý svůj život. Tyto situace jsou pro seniory velmi bolestné, proto budeme usilovat o zřízení domova pro seniory.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

13) Plán pro více zeleně v centru

Je třeba zajistit nový plán „zazelenění centra Prahy“ a tento postupně realizovat. Odborných a architektonických studií na toto téma bylo zpracováno mnoho a jsou k dispozici. Stačí tedy jen podle plánu postupně realizovat a dotahovat po menších projektech vždy do konce. Zároveň je potřeba obnovit některé stávající zeleně, a je třeba renovovat vybraná dětská hřiště na Praze 1.

Jedním z aspektů je znečištěné ovzduší prachem, oxidy dusíku a v letním období přízemním ozonem. Nekoordinovaná stavební činnost a nedůsledný tlak na to, aby stavební materiál a odpad byly odváženy po řece, tak neustále zhoršují ovzduší. Stavební firmy na toto hřeší a zlevňují si svoji stavební činnost na úkor obyvatel Prahy 1.